WERKERVARING

 

1 januari 2011 - heden:

Eigenaar juridische adviesbureau ‘Linda Berends, meester in juridische zaken’

·       Werkzaamheden: het verlenen van juridisch advies en het verrichten van juridische interim-werkzaamheden. Inmiddels is een vaste klantenkring opgebouwd binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven, waaronder de politie-eenheid Oost-Nederland en een gerenommeerd advocatenkantoor te Groningen waarvoor in voorkomende gevallen de bestuursrechtelijke dossiers worden behandeld.         

·       Doelgroep: overheid en ondernemers.                                        

·       Bestuursrecht: optreden in rechte als verweerder/vertegenwoordiger bestuursorgaan, concipiëren van primaire besluiten en beslissingen op bezwaar, optreden als secretaris van bezwaarschriftencommissies, etc. Specialisaties zijn het algemeen bestuursrecht (Awb), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Tevens ervaring in het ambtenarenrecht alsmede het omgevingsrecht (Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) door het succesvol behartigen van de belangen van een opdrachtgever in een zeer complex dossier alsmede het volgen van de module omgevingsrecht (Kluwer).

·       Privaatrecht: verbintenissenrecht (met name het opstellen en/of beoordelen van koop- en leveringsovereenkomsten en huurovereenkomsten bedrijfsruimten), algemene advisering in privaatrechtelijke kwesties.

·       Arbeidsrecht: begeleiding in ontslagprocedures, onderhandelen over en/of het opstellen van vaststellingsovereenkomsten, advisering inzake verlof- en vakantiewetgeving, functiewijzigingen, etc.

 

1 april 2004 – 1 november 2011:

Korpsjuriste, politie-eenheid Noord-Nederland (voormalige korpsen Groningen, Fryslân en Drenthe)   

·       regie over de afdoening van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);

·       optreden in rechte in bezwaar, beroep, hoger beroep en verzoeken om voorlopige voorzieningen;  concipiëren van beslissingen op bezwaar;

·       toetsen en opstellen huurcontracten, koopcontracten, dienstverleningscontracten, samenwerkingsconvenanten, etc.;

·       opstellen van mandaat-, machtigings- en volmachtregelingen;

·       concipiëren van disciplinaire verweerschriften en besluiten (ambtenarenrecht);

·       regie over de afwikkeling van schadeclaims op grond van onrechtmatige (overheids)daad,  wanprestatie, verhalen van schade;

·       adviseren van de korpsleiding inzake complexe juridische vraagstukken;

·       toetsen van beleidsvoornemens en besluiten;

·       geven van voorlichting waaronder in voorkomende gevallen persvoorlichting;

·       participeren in interregionale samenwerkingsverbanden;

·       coachen en aansturen van medewerkers;

·       begeleiden van stagiaires/afstudeeropdrachten;

 

 

 

1 april 2001 – 1 januari 2011:

Juridisch adviseur, Slump Oil BV, te Heerenveen

Slump Oil BV is een erkend BP distributeur, groothandel in brandstoffen en smeermiddelen en exploiteert in Noord-Nederland tankstations.

·       opstellen en beoordelen van diverse soorten contracten zoals koop- en leveringscontracten, huurcontracten bedrijfsruimten, bruikleencontracten en geldleningsovereenkomsten;

·       opstellen en/of beoordelen van algemene voorwaarden;

·       advisering inzake personele aangelegenheden (arbeidsrecht) waaronder het opstellen/beoordelen van arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, functiewijzigingen, etc.

 

1 februari 2001 - 1 april 2004:

Procesvertegenwoordiger, IND, Ministerie van Justitie, te Zwolle

·       optreden in rechte bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, (nevenzittingsplaatsen Leeuwarden, Groningen, Assen, Zutphen en Almelo) in beroep, hoger beroep en verzoeken om voorlopige voorzieningen;

·       zorgen voor het uniform en consistent uitdragen van het vreemdelingenbeleid;

·       analyseren en bijhouden van relevante jurisprudentie;

·       coachen van nieuwe medewerkers;

·

1 oktober 1999 - 1 februari 2001:   

Juridisch Medewerker, Kooyenga Consultans, te Dokkum

·       als medewerker bezwaar en beroep bij verschillende gemeenten (gemeente Zwolle, gemeente Dronten en gemeente Kollumerland) werkzaam op de afdeling Sociale Zaken;

·       toetsen van rechtmatigheidsonderzoeken;

·       voeren van verweer in bezwaarprocedures en concipiëren van beslissingen op bezwaar;

·

1 januari 1997 - 1 oktober 1999:  

Consulent Sociale Zaken, Gemeente Assen, te Assen

·       verantwoordelijk voor het beheer van een cliëntenbestand en de behandeling van nieuwe bijstandsaanvragen;

·       voeren van cliëntgesprekken;

·       verrichten van huisbezoeken;

·       verrichten van rechtmatigheidsonderzoeken;

·       concipiëren van toekenningsbesluiten en boetebesluiten;

·       optreden als verweerder bij de bezwarencommissie;

·       geven van voorlichting over sociale voorzieningen (huursubsidie, ziektewet, werkloosheidswet, etc.);

 

1 april 1995 - 1 oktober 1995:   

Studentstage bij Trip advocaten & notarissen, te Assen en het Huis van Bewaring, te Groningen

·       bijwonen van zittingen en cliëntbesprekingen;

·       het opstellen van concept conclusies;

 

 

 

OPLEIDINGEN

 

1 september 1990 - 1 september 1996:

·       Nederlands recht,

hoofdrichtingen privaatrecht en strafrecht, met aantekening advocatuur,

Rijksuniversiteit Groningen

scriptie: het beklagrecht van gedetineerden en jeugdigen in rijksinrichtingen.

bul behaald in 1996

 

1 september 1988 - 1 september 1990:                 

·       Atheneum,

Werkman College, Groningen

diploma behaald in 1990

 

1 september 1983 - 1 september 1988:

·                                          Havo,

      Werkman College, Groningen

         diploma behaald in 1988

 

 

CURSUSSEN

 

 

Kluwer 2013/2014:

·       Module Omgevingsrecht (Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Tracéwet)

 

Incompany trainingen:

·       Wob

·       div. Awb cursussen

·       contracteren in de overheidspraktijk

·       juridische kwaliteitszorg

·       media en voorlichting

·       mootcourt (pleitcursus/wedstrijd aan de Universiteit van Leiden)

·       verbintenissenrecht

·       onrechtmatige daad

·       EVRM

·       Vw 2000

·       Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

·       communicatietrainingen

 

 

Overige informatie

 

Opdrachtgevers omschrijven mij als gedreven en doortastend. Ik beschik niet over een 9-tot-5-mentaliteit en ga door waar anderen ophouden. Ik investeer in het up-to-date houden van mijn kennis door het lezen van vakbladen en het bijhouden van jurisprudentie. Ik ben zelfstandig maar voel me ook thuis in een team van professionals, bij voorkeur in een dynamische omgeving waar wordt gehecht aan kwaliteit, een goede sfeer en humor.  

 

In mijn vrije tijd doe ik graag aan golf, pilates, fitness en hardlopen.