Bestuursrecht of administratief recht

Heeft u een besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent, wilt u hulp bij het aanvragen van een vergunning of het verkrijgen van bepaalde documenten? Door mijn ruime ervaring in het bestuurs(proces)recht - zie tevens onder: curriculum vitea - kan ik u voorzien van deskundige en professionele rechtsbijstand. Indien u het niet eens bent met een besluit teken ik bezwaar voor u aan en stel zo nodig beroep in bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State. 

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Die besluiten gaan over onderwerpen variërend van uitkeringen, bouwvergunningen/omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, jachtaktes tot verkeersboetes. Naast het (algemeen) bestuursrecht ben ik gespecialiseerd in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, Wet openbaarheid van bestuur, Flora- & faunawet, Wet wapens en munitie en het ambtenarenrecht. Uiteraard kunt u ook op andere gebieden van het bestuursrecht bij mij terecht.

Indien u in bezwaar of in beroep in het gelijk wordt gesteld ontvangt u van het betreffende overheidsorgaan een vergoeding voor de door u gemaakte kosten voor rechtsbijstand. Voor nadere informatie verwijs ik u naar: http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/geldigheidsdatum_17-11-2012.